Advocatenkantoor Bolton
 |  Advocatenkantoor Bolton 2018  | Rennemigstraat 17 A |  | 6413BR | Heerlen 

Ontslag ambtenaar - CAR/UWO, ARAR en AMAR

Het   College   voor   Arbeidzaken   van   de   Vereniging   van   Nederlandse   Gemeenten   (CvA)   maakt   met   de   vakbonden   ABVAKABO   FNV, CNV   Publieke   Zaak   en   de   CMHF   afspraken   over   de   arbeidsvoorwaarden voor   het   gemeentelijk   personeel.   Deze   afspraken worden vastgelegd   in   de   CAR-UWO:   de   arbeidsvoorwaardenregeling voor   de   sector   gemeenten.   Indien   u   gemeente-ambtenaar   bent   geldt in   eerste   instantie voor   u   de   CAR-UWO.   Bent   u   Rijksambtenaar   dan   geldt   in   eerste   instantie voor   u   het ARAR. Voor   militairen   geldt het   AMAR.   Indien   u   militair   bent,   neem   dan   contact   met   ons   op   voor   een   eerste   juridisch   advies   gezien   de   eigenheden   van   het militair (tucht)recht. Elementaire informatie voor gemeente-ambtenaren is te vinden op car-uwo.nl  

Ontslag ambtenaar - ambtenaar in vaste dienst 

Het   voornaamste   verschil   met   het   civiele   ontslagrecht   is   dat   een   ambtenaar   niet   op   staande voet      kan      worden      ontslagen.      Voorts      heeft      de      ambtelijke      ontslagprocedure      een bestuursrechtelijk   karakter   die   overeenkomt   met   de   civielrechtelijke   ontslagprocedure   via UWV-Werkbedrijf/kantonrechter     in     dier     voege     dat     er     een     mogelijkheid     bestaat     van schriftelijk    verweer    met    een    hoorzitting.        De    voornaamste    -    vaak    tot    twist    leidende    - ontslaggronden    zijn    ontslag    op    eigen   verzoek,    ontslag   wegens    arbeidsongeschiktheid        en ontslag wegens overige gronden.  Ontslag wegens   arbeidsongeschiktheid      en   ontslag wegens   overige   gronden worden   hier   door de complexiteit niet verder behandeld.

Ambtenaar in tijdelijke dienst

De aanstelling van een ambtenaar in tijdelijke dienst kent 2 varianten; 1. de aanstelling in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd en 2. de aanstelling voor onbepaalde tijd. Een   aanstelling   voor   bepaalde   tijd   eindigt   van   rechtswege   op   de   einddatum   dat   in   het   aanstellingsbesluit   is   bepaald   en   daarmee dus   zonder   dat   een   apart   besluit van   de werkgever   nodig   is.   Er   staat voor   een   ambtenaar   daartegen   geen   bezwaar   of   beroep   open. Echter   de   schriftelijke   weigering   van   het   bestuursorgaan   om   het   dienstverband   om   te   zetten   in   een   vaste   aanstelling   kan   wel   als een besluit worden gezien en is dus ook vatbaar voor bezwaar en beroep. Als   in   het   aanstellingsbesluit   voor   bepaalde   tijd   een   vaste   tijdsduur   is   opgenomen,   dan   is   tussentijds   ontslag   in   principe   niet mogelijk.   Is   echter   slechts   een   maximum   termijn,   bijvoorbeeld   2   jaar,   voor   de   aanstelling   in   het   besluit   opgenomen   dan   is tussentijds    ontslag   wel   weer    mogelijk.    Of    in    een    concreet    geval    tot    tussentijds    ontslag    mag   worden    overgegaan,    zal    echter afhangen van het toepasselijke reglement. Voor   de   beëindiging van   een   aanstelling   in   tijdelijke   dienst voor   onbepaalde   tijd   is   altijd   een   apart   besluit van   de werkgever vereist. Dit besluit kan door middel van een bezwaarschrift en zo nodig beroep bij de bestuursrechter worden aangevochten.

Nader vast te stellen grond - arbeidsconflict

Een   ambtenaar   kan   eervol   worden   ontslagen   op   grond   van   een   door   de   werkgever   nader   te   omschrijven   reden.      Deze   reden wordt    alleen    opgenomen    in    het    ontslagbesluit    als    de    medewerker    hierom    verzoekt.    Deze    ontslaggrond    wordt    gebruikt    bij arbeidsconflicten   waarbij   zowel   de   werkgever   als   de   medewerker   concluderen   dat   alleen   een   ontslag   een   oplossing   kan   bieden. Verreweg   de   meeste   ontslagen   worden   om   deze   reden   verleend.   Deze   open   ontslaggrond   kan   alleen   worden   gebruikt   als   andere ontslaggronden   uit   het   gesloten   ontslagsysteem   geen   uitweg   bieden.   De   werkgever   kan   met   de   medewerker   onderhandelen   over de   financiële   afwikkeling   van   het   ontslag.   De   gemeenteraad   moet   uiteindelijk   instemmen   met   de   kosten   die   met   de   financiële afwikkeling   zijn   gemoeid.   De   werkgever   heeft   hierbij   de   plicht   om   zorg   te   dragen   voor   een   financiële   regeling,   waardoor   de ontslagen    medewerker    tenminste    een    inkomen    geniet    ter    hoogte    van    een    in    de    regel    toegekende    WW-uitkering    en bovenwettelijke WW-uitkering.

Verlies vereisten

Een   ambtenaar   kan   eervol   worden   ontslagen   als   hij   bepaalde   vereisten   verliest   die   noodzakelijk   zijn   voor   de   uitoefening   van   zijn functie.   Een   voorbeeld   hiervan   is   een   verlies   van   de   rijbevoegdheid   van   een   chauffeur.   Het   ontslag   kan   ingaan   op   de   eerste   dag nadat   de   reden   voor   het   ontslag   aanwezig   was.   Het   gaat   hierbij   overigens   alleen   om   vereisten   die   te   allen   tijde   noodzakelijk   zijn. Een   vereiste   die   alleen   bij   aanvang   van   het   dienstverband   wordt   gesteld,   behoort   hier   niet   toe.   Een   voorbeeld   hiervan   is   een verklaring van goed gedrag.

Relationeel

Een   ambtenaar   kan   eervol   worden   ontslagen   als   hij   een   duurzame   relatie   aangaat   waardoor   er   een   grote   kans   bestaat   dat   de ambtenaar   in   een   belangenconflict   verzeild   raakt   waardoor   de   belangen   van   de   werkgever   kunnen   worden   geschaad.   Het   ontslag kan ingaan op de eerste dag nadat de reden voor het ontslag aanwezig was.

Misdrijf en gevangenisstraf

Een    ambtenaar    kan    niet    eervol    worden    ontslagen    als    hij    door    de    rechter    wegens    een    misdrijf    wordt    veroordeeld    tot    een gevangenisstraf.   Dit   kan   zowel   een   voorwaardelijke   als   een   onvoorwaardelijke   gevangenisstraf   zijn.   Het   gaat   hierbij   uitdrukkelijk om   een   gevangenisstraf   wegens   een   misdrijf   en   niet   wegens   overtreding   van   de   wet.   Het   ontslag   kan   ingaan   op   de   eerste   dag nadat   de   reden voor   het   ontslag   aanwezig was.   In   het   geval van   een voorwaardelijke   straf   zal   de werkgever   moeten   afwegen   of   een ontslag   noodzakelijk   is.   Bij   deze   afweging   moet   de   werkgever   het   functioneren   van   de   medewerker   en   de   aard   van   zijn   functie   in aanmerking nemen. Ook moet de werkgever nagaan of een andere functie binnen de instelling tot de mogelijkheden behoort. . .

Disclaimer - niet alle ontslagmodaliteiten zijn hier te behandelen

Ontslag van   een   ambtenaar wegens   arbeidsongeschiktheid      en   ontslag wegens   overige   gronden   zijn   hier   door   de   complexiteit   niet verder behandeld. - U    als    bezoeker    van    deze    website    wordt    uitdrukkelijk    gewezen    op    het    feit    dat    de    informatie    op    deze    website    verkennend informatief van   aard   is   en   geenszins   een   op   uw   specifieke   situatie   toegespitst   advies   behelst.   Door   de   dynamiek van veranderende wetten en regels kan kan niet worden ingestaan voor de actuele juistheid van de aangeboden informatie.   - -
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2018 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64 

Ontslag ambtenaar - CAR/UWO, ARAR en

AMAR

Het    College    voor    Arbeidzaken    van    de    Vereniging    van Nederlandse   Gemeenten   (CvA)   maakt   met   de   vakbonden ABVAKABO     FNV,     CNV     Publieke     Zaak     en     de     CMHF afspraken       over       de       arbeidsvoorwaarden      voor       het gemeentelijk        personeel.        Deze        afspraken       worden vastgelegd               in               de               CAR-UWO:               de arbeidsvoorwaardenregeling    voor    de    sector    gemeenten. Indien     u     gemeente-ambtenaar     bent     geldt     in     eerste instantie   voor   u   de   CAR-UWO.   Bent   u   Rijksambtenaar   dan geldt   in   eerste   instantie   voor   u   het   ARAR.   Voor   militairen geldt   het   AMAR.   Indien   u   militair   bent,   neem   dan   contact met    ons    op   voor    een    eerste    juridisch    advies    gezien    de eigenheden     van     het     militair     (tucht)recht.     Elementaire informatie    voor    gemeente-ambtenaren    is    te    vinden    op car-uwo.nl  

Ontslag ambtenaar - ambtenaar in vaste

dienst 

Het   voornaamste   verschil   met   het   civiele   ontslagrecht   is dat    een    ambtenaar    niet    op    staande    voet    kan    worden ontslagen.    Voorts    heeft    de    ambtelijke    ontslagprocedure een   bestuursrechtelijk   karakter   die   overeenkomt   met   de civielrechtelijke            ontslagprocedure           via            UWV- Werkbedrijf/kantonrechter     in     dier     voege     dat     er     een mogelijkheid    bestaat    van    schriftelijk    verweer    met    een hoorzitting.      De   voornaamste   -   vaak   tot   twist   leidende   - ontslaggronden    zijn    ontslag    op    eigen    verzoek,    ontslag wegens   arbeidsongeschiktheid      en   ontslag   wegens   overige gronden.  Ontslag   wegens   arbeidsongeschiktheid      en   ontslag   wegens overige   gronden   worden   hier   door   de   complexiteit   niet verder behandeld.

Ambtenaar in tijdelijke dienst

De aanstelling van een ambtenaar in tijdelijke dienst kent 2 varianten; 1. de aanstelling in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd en 2. de aanstelling voor onbepaalde tijd. Een   aanstelling   voor   bepaalde   tijd   eindigt   van   rechtswege op   de   einddatum   dat   in   het   aanstellingsbesluit   is   bepaald en    daarmee    dus    zonder    dat    een    apart    besluit    van    de werkgever   nodig   is.   Er   staat   voor   een   ambtenaar   daartegen geen    bezwaar    of    beroep    open.    Echter    de    schriftelijke weigering   van   het   bestuursorgaan   om   het   dienstverband om    te    zetten    in    een    vaste    aanstelling    kan    wel    als    een besluit   worden   gezien   en   is   dus   ook   vatbaar   voor   bezwaar en beroep. Als   in   het   aanstellingsbesluit   voor   bepaalde   tijd   een   vaste tijdsduur    is    opgenomen,    dan    is    tussentijds    ontslag    in principe    niet    mogelijk.    Is    echter    slechts    een    maximum termijn,    bijvoorbeeld    2    jaar,    voor    de    aanstelling    in    het besluit    opgenomen    dan    is    tussentijds    ontslag    wel    weer mogelijk.   Of   in   een   concreet   geval   tot   tussentijds   ontslag mag    worden    overgegaan,    zal    echter    afhangen    van    het toepasselijke reglement. Voor   de   beëindiging   van   een   aanstelling   in   tijdelijke   dienst voor    onbepaalde    tijd    is    altijd    een    apart    besluit    van    de werkgever   vereist.    Dit    besluit    kan    door    middel   van    een bezwaarschrift   en   zo   nodig   beroep   bij   de   bestuursrechter worden aangevochten.

Nader vast te stellen grond - arbeidsconflict

Een   ambtenaar   kan   eervol worden   ontslagen   op   grond van een   door   de   werkgever   nader   te   omschrijven   reden.      Deze reden wordt   alleen   opgenomen   in   het   ontslagbesluit   als   de medewerker    hierom   verzoekt.    Deze    ontslaggrond   wordt gebruikt   bij   arbeidsconflicten   waarbij   zowel   de   werkgever als   de   medewerker   concluderen   dat   alleen   een   ontslag   een oplossing    kan    bieden.    Verreweg    de    meeste    ontslagen worden   om   deze   reden   verleend.   Deze   open   ontslaggrond kan   alleen   worden   gebruikt   als   andere   ontslaggronden   uit het     gesloten     ontslagsysteem     geen     uitweg     bieden.     De werkgever   kan   met   de   medewerker   onderhandelen   over de       financiële       afwikkeling       van       het       ontslag.       De gemeenteraad   moet   uiteindelijk   instemmen   met   de   kosten die     met     de     financiële     afwikkeling     zijn     gemoeid.     De werkgever   heeft   hierbij   de   plicht   om   zorg   te   dragen   voor een       financiële       regeling,       waardoor       de       ontslagen medewerker   tenminste   een   inkomen   geniet   ter   hoogte van een       in       de       regel       toegekende       WW-uitkering       en bovenwettelijke WW-uitkering.

Verlies vereisten

Een     ambtenaar     kan     eervol    worden     ontslagen     als     hij bepaalde   vereisten   verliest   die   noodzakelijk   zijn   voor   de uitoefening   van   zijn   functie.   Een   voorbeeld   hiervan   is   een verlies    van    de    rijbevoegdheid    van    een    chauffeur.    Het ontslag   kan   ingaan   op   de   eerste   dag   nadat   de   reden   voor het   ontslag   aanwezig   was.   Het   gaat   hierbij   overigens   alleen om    vereisten    die    te    allen    tijde    noodzakelijk    zijn.    Een vereiste    die    alleen    bij    aanvang    van    het    dienstverband wordt     gesteld,     behoort     hier     niet     toe.     Een     voorbeeld hiervan is een verklaring van goed gedrag.

Relationeel

Een   ambtenaar   kan   eervol   worden   ontslagen   als   hij   een duurzame    relatie    aangaat    waardoor    er    een    grote    kans bestaat   dat   de   ambtenaar   in   een   belangenconflict   verzeild raakt    waardoor    de    belangen    van    de    werkgever    kunnen worden   geschaad.   Het   ontslag   kan   ingaan   op   de   eerste   dag nadat de reden voor het ontslag aanwezig was.

Misdrijf en gevangenisstraf

Een   ambtenaar   kan   niet   eervol   worden   ontslagen   als   hij door   de   rechter wegens   een   misdrijf wordt veroordeeld   tot een   gevangenisstraf.   Dit   kan   zowel   een voorwaardelijke   als een     onvoorwaardelijke     gevangenisstraf     zijn.     Het     gaat hierbij   uitdrukkelijk   om   een   gevangenisstraf   wegens   een misdrijf    en    niet    wegens    overtreding    van    de    wet.    Het ontslag   kan   ingaan   op   de   eerste   dag   nadat   de   reden   voor het      ontslag      aanwezig     was.      In      het      geval     van      een voorwaardelijke   straf   zal   de   werkgever   moeten   afwegen   of een    ontslag    noodzakelijk    is.    Bij    deze    afweging    moet    de werkgever    het    functioneren    van    de    medewerker    en    de aard   van   zijn   functie   in   aanmerking   nemen.   Ook   moet   de werkgever     nagaan     of     een     andere     functie     binnen     de instelling tot de mogelijkheden behoort. . .

Disclaimer - niet alle ontslagmodaliteiten zijn hier te

behandelen

Ontslag van   een   ambtenaar wegens   arbeidsongeschiktheid     en    ontslag    wegens    overige    gronden    zijn    hier    door    de complexiteit niet verder behandeld. - U    als    bezoeker    van    deze    website    wordt    uitdrukkelijk gewezen   op   het   feit   dat   de   informatie   op   deze   website verkennend   informatief   van   aard   is   en   geenszins   een   op uw   specifieke   situatie   toegespitst   advies   behelst.   Door   de dynamiek   van   veranderende   wetten   en   regels   kan   kan   niet worden     ingestaan     voor     de     actuele     juistheid     van     de aangeboden informatie.   - -