Advocatenkantoor Bolton
 |  Advocatenkantoor Bolton 2018  | Rennemigstraat 17 A |  | 6413BR | Heerlen 

Concurrentiebeding en relatiebeding

Concurrentiebedingen en relatiebedingen zijn wat betreft de wet en rechtspraak hetzelfde. Hierna wordt met concurrentiebeding ook steeds het relatiebeding bedoeld.

Concurrentiebedingen en relatiebedingen - de gevolgen 

Concurrentiebedingen    en    relatiebedingen    verbieden    de    werknemer    na    het einde   van   zijn   dienstverband   dezelfde   of   gelijke   werkzaamheden   uit   te   oefenen als   hij   voor   de   werkgever   deed   of   contacten   met   relaties   (leveranciers,   klanten) te   hebben.   Veelal   wordt   een   bepaald   gebied   afgesproken,   geografische   bereik, waarbinnen   deze   verboden   gelden   en   wordt   een   bepaalde   tijdsduur   genoemd. Er      zijn      echter      ook      uitspraken     van      kantonrechters     waarin      deze      een concurrentiebeding   met   een   langere   duur   redelijk   achten.   Het   is   in   alle   gevallen zinvol   te   kijken wat   nu   precies   het   te   beschermen   belang van   de werkgever   is   en in     welke     mate     dat     dan     ook     daadwerkelijk     wordt     gediend     door     het concurrentiebeding.

Geldigheid

Een concurrentiebeding is slechts geldig wanneer het: (1) schriftelijk is overeengekomen  (2) in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig, tenzij uit een bij dat beding opgenomen motivering blijkt dat het noodzakelijk is wegens zwaarwichtig bedrijfs- en dienstbelangen. -

Duur en reikwijdte

In   de wet   staat   niet   hoe   lang   een   concurrentiebeding   mag   gelden   en   ook   niet   hoe   groot   de   geografisch   reikwijdte van   zo’n   beding mag    zijn.    In    de    meeste    gevallen    wordt    een    termijn    van    een    jaar    als    redelijk    gezien.    Er    zijn    echter    ook    uitspraken    van kantonrechters   waarin   deze   een   concurrentiebeding   met   een   langere   duur   redelijk   achten.   Het   is   in   alle   gevallen   zinvol   te   kijken wat   nu   precies   het   te   beschermen   belang   van   de   werkgever   is   en   in   welke   mate   dat   dan   ook   daadwerkelijk   wordt   gediend   door (inhoud   en   strekking   van)   het   concurrentiebeding   en   daarbij   te   overwegen   of   dat   belang   opweegt   tegen   het   belang   van   de werknemer    om    zo    min    mogelijk    te    worden    belemmert    in    diens    vrije    arbeidskeuze.    Er    is    om    die    reden    geen    standaard concurrentiebeding   te   formuleren.   Elke   baan   is   immers   anders   en   deze   uiteenlopende   kenmerken   vallen   niet   in   een   standaard concurrentiebeding of relatiebeding te zetten. - -
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2018 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64 

Concurrentiebeding en relatiebeding

Concurrentiebedingen en relatiebedingen zijn wat betreft de wet en rechtspraak hetzelfde. Hierna wordt met concurrentiebeding ook steeds het relatiebeding bedoeld.

Concurrentiebedingen en relatiebedingen -

de gevolgen 

Concurrentiebedingen    en    relatiebedingen    verbieden    de werknemer   na   het   einde   van   zijn   dienstverband   dezelfde of   gelijke   werkzaamheden   uit   te   oefenen   als   hij   voor   de werkgever    deed    of    contacten    met    relaties    (leveranciers, klanten)    te    hebben.    Veelal    wordt    een    bepaald    gebied afgesproken,      geografische      bereik,      waarbinnen      deze verboden     gelden     en     wordt     een     bepaalde     tijdsduur genoemd.       Er       zijn       echter       ook       uitspraken       van kantonrechters   waarin   deze   een   concurrentiebeding   met een   langere   duur   redelijk   achten.   Het   is   in   alle   gevallen zinvol   te   kijken   wat   nu   precies   het   te   beschermen   belang van    de    werkgever    is    en    in    welke    mate    dat    dan    ook daadwerkelijk            wordt            gediend            door            het concurrentiebeding.

Geldigheid

Een concurrentiebeding is slechts geldig wanneer het: (1) schriftelijk is overeengekomen  (2) in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Concurrentiebeding en

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig, tenzij uit een bij dat beding opgenomen motivering blijkt dat het noodzakelijk is wegens zwaarwichtig bedrijfs- en dienstbelangen. -

Duur en reikwijdte

In   de   wet   staat   niet   hoe   lang   een   concurrentiebeding   mag gelden   en   ook   niet   hoe   groot   de   geografisch   reikwijdte van zo’n    beding    mag    zijn.    In    de    meeste    gevallen   wordt    een termijn   van   een   jaar   als   redelijk   gezien.   Er   zijn   echter   ook uitspraken       van       kantonrechters       waarin       deze       een concurrentiebeding   met   een   langere   duur   redelijk   achten. Het   is   in   alle   gevallen   zinvol   te   kijken   wat   nu   precies   het   te beschermen   belang   van   de   werkgever   is   en   in   welke   mate dat   dan   ook   daadwerkelijk   wordt   gediend   door   (inhoud   en strekking     van)     het     concurrentiebeding     en     daarbij     te overwegen   of   dat   belang   opweegt   tegen   het   belang   van   de werknemer   om   zo   min   mogelijk   te   worden   belemmert   in diens     vrije     arbeidskeuze.     Er     is     om     die     reden     geen standaard   concurrentiebeding   te   formuleren.   Elke   baan   is immers   anders   en   deze   uiteenlopende   kenmerken   vallen niet   in   een   standaard   concurrentiebeding   of   relatiebeding te zetten. - -