Advocatenkantoor Bolton
 |  Advocatenkantoor Bolton 2018  | Rennemigstraat 17 A |  | 6413BR | Heerlen 

U heeft een klacht 

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Daar zijn binnen de advocatuur regelingen voor. -

-

-

De klachten- en geschillencommissie Advocatuur

De   Nederlandse   Orde   van   Advocaten   stelt   normen   teneinde   de   kwaliteit   van   de   dienstverlening   te   waarborgen.   Alle   advocaten moeten   aan   deze   normen   voldoen.   Daarnaast   wordt   binnen   het   kantoor   het   nodige   aan   kwaliteitsbevordering   gedaan.   Indien   u   toch een   klacht   heeft,   dan   horen   wij   dit   graag   van   u.   Daarom   heeft   ons   kantoor   naast   de   in   de   wet   geregelde   klachtmogelijkheden   een interne   klachtregeling.   Bespreekt   u   uw   klacht   zo   mogelijk   eerst   met   de   advocaat   die   uw   zaak   behandelt.   U   kunt   hiervoor   het   beste eerste   een   brief   of   e-mail   sturen   met   de   omschrijving   van   uw   klacht.   Daarna   zal   er   contact   met   u   opgenomen   worden   om   de   klacht te   bespreken.   Wilt   u   dit   liever   niet,   of   is   het   resultaat   hiervan   voor   u   niet   voldoende   bevredigend,   dan   kunt   u   gebruik   maken   van   de klachtregeling.

De kantoorklachtenregeling

Hoe werkt de kantoorklachtenregeling? U kunt uw klacht per brief, mail of fax indienen. Vermeldt daarbij als onderwerp “klacht” alsmede de naam van de advocaat of medewerker tegen wie de klacht gericht is. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. De klacht wordt behandeld door de externe klachtenfunctionaris, zijnde een advocaat, die niet aan dit kantoor verbonden is. U en de advocaat/medewerker zullen daarna worden uitgenodigd om een toelichting op klacht te geven. Dat kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Bij de mondelinge toelichting mag u zich door een door u aan te wijzen persoon laten bijstaan. Van een mondelinge toelichting kan worden afgezien, indien hiervoor redenen zijn. De klachtenfunctionaris zal streven om binnen 1 maand na de ontvangst- bevestiging zijn - schriftelijk en met redenen omkleed - oordeel te geven over de gegrondheid van de klacht, eventueel met aanbevelingen. Voornoemde termijn van 1 maand kan worden verlengd indien zulks noodzakelijk is voor een goede klachtafhandeling. De reden van deze verlenging zal schriftelijk aan de betrokkenen worden medegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Voor het in behandeling nemen van de klacht is geen vergoeding verschuldigd of worden (later) kosten in rekening gebracht. .

Geschillencommissie Advocatuur:

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. In geval van een geschil is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd tot kennisneming van het geschil overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Voordat een geschil aanhangig gemaakt kan worden, dient eerst gebruik gemaakt te worden van de klachtregeling van ons kantoor. Indien er een geschil is over een declaratie, of indien u een declaratie niet betaalt, kan het kantoor of de advocaat het door u verschuldigde bedrag vast laten stellen door de Geschillencommissie Advocatuur. - .
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2018 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64 

U heeft een klacht 

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Daar zijn binnen de advocatuur regelingen voor. -

-

-

De klachten- en geschillencommissie

Advocatuur

De   Nederlandse   Orde   van   Advocaten   stelt   normen teneinde     de     kwaliteit     van     de     dienstverlening     te waarborgen.     Alle      advocaten      moeten      aan      deze normen     voldoen.     Daarnaast     wordt     binnen     het kantoor      het      nodige      aan      kwaliteitsbevordering gedaan.   Indien   u   toch   een   klacht   heeft,   dan   horen wij dit   graag van   u.   Daarom   heeft   ons   kantoor   naast   de   in de   wet    geregelde    klachtmogelijkheden    een    interne klachtregeling.    Bespreekt    u    uw    klacht    zo    mogelijk eerst   met   de   advocaat   die   uw   zaak   behandelt.   U   kunt hiervoor   het   beste   eerste   een   brief   of   e-mail   sturen met    de    omschrijving   van    uw    klacht.    Daarna    zal    er contact   met   u   opgenomen   worden   om   de   klacht   te bespreken.   Wilt   u   dit   liever   niet,   of   is   het   resultaat hiervan voor   u   niet voldoende   bevredigend,   dan   kunt u gebruik maken van de klachtregeling.

De kantoorklachtenregeling

Hoe werkt de kantoorklachtenregeling? U kunt uw klacht per brief, mail of fax indienen. Vermeldt daarbij als onderwerp “klacht” alsmede de naam van de advocaat of medewerker tegen wie de klacht gericht is. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. De klacht wordt behandeld door de externe klachtenfunctionaris, zijnde een advocaat, die niet aan dit kantoor verbonden is. U en de advocaat/medewerker zullen daarna worden uitgenodigd om een toelichting op klacht te geven. Dat kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Bij de mondelinge toelichting mag u zich door een door u aan te wijzen persoon laten bijstaan. Van een mondelinge toelichting kan worden afgezien, indien hiervoor redenen zijn. De klachtenfunctionaris zal streven om binnen 1 maand na de ontvangst- bevestiging zijn - schriftelijk en met redenen omkleed - oordeel te geven over de gegrondheid van de klacht, eventueel met aanbevelingen. Voornoemde termijn van 1 maand kan worden verlengd indien zulks noodzakelijk is voor een goede klachtafhandeling. De reden van deze verlenging zal schriftelijk aan de betrokkenen worden medegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Voor het in behandeling nemen van de klacht is geen vergoeding verschuldigd of worden (later) kosten in rekening gebracht. .

Geschillencommissie Advocatuur:

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. In geval van een geschil is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd tot kennisneming van het geschil overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Voordat een geschil aanhangig gemaakt kan worden, dient eerst gebruik gemaakt te worden van de klachtregeling van ons kantoor. Indien er een geschil is over een declaratie, of indien u een declaratie niet betaalt, kan het kantoor of de advocaat het door u verschuldigde bedrag vast laten stellen door de Geschillencommissie Advocatuur. - .