Advocatenkantoor Bolton
| Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | | 6413BR | Heerlen

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU. De AVG staat internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens van u gebruikt worden en voor welke doeleinden. Advocatenkantoor Bolton is hiermee volgens de AVG "verwerkingsverantwoordelijke”.

Vragen?

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot het secretariaat: secretariaat @ advocatenkantoorbolton.nl of Tel: 045 - 888 74 64

Uw privacy rechten:

Advocatenkantoor Bolton respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens worden verwerkt. Advocatenkantoor Bolton verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: wettelijke verplichting uitvoering van een overeenkomst verkregen toestemming van betrokkene(n) gerechtvaardigd belang Advocatenkantoor Bolton verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Het gaat dan om: het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst het voeren van (gerechtelijke) procedures innen van declaraties advisering, bemiddeling en verwijzing voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen Persoonsgegevens | Wwft Om onze diensten goed te kunnen verlenen hebben wij persoonlijke gegevens als naam en contactgegevens ( kortweg NAW) van u nodig. Wij zijn wettelijk verplicht ( WWFT ) u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs en daarvan een kopie in het dossier te bewaren. Het gaat dan om deze specifieke persoonsgegevens: Volledige naam tezamen met de ID/paspoort/rijbewijs waaronder BSN, nationaliteit, identificatiesoort met de ID-nummers, geldigheid en plaats van uitgifte van het identiteitsdocument; Volledige adresgegevens / volledige postadresgegevens; Geboortedatum en geboorteplaats; Bovengenoemde gegevens van de partner, kinderen, ouders en eventuele derden; De leefsituatie; Zaaksinhoudelijke gegevens inclusief gegevens over het werk (plaats) en andere persoonlijke gegevens welke de advocaat nodig acht voor het juist behandelen van de zaak. Internet | beveiliging persoonsgegevens Advocatenkantoor Bolton is op internet actief via deze website en LinkedIn. Onze website maakt geen gebruik van cookies. Wanneer u functies op een van onze media gebruikt kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens. Advocatenkantoor Bolton hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal de derde partij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Overdracht digitale gegevens Wanneer u ons digitaal gegevens verstrekt, heeft u het recht om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ook vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen. Bijvoorbeeld bij overdracht van een dossier. Bewaren persoonsgegevens | bewaartermijn Advocatenkantoor Bolton bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Dossiers worden na sluiting van een zaak gearchiveerd en gedurende een periode van vijf jaar bewaard. Digitale gegevens worden 7 jaar bewaard. Inzage, wijzigen, aanvullen of overdragen van persoonsgegevens Op verzoek kunnen wij u schriftelijk toelichten welke persoonsgegevens van u verwerkt zijn of een kopie van deze gegevens aan u verstrekken. Verder kunt u bij ons informeren voor welke doelen uw gegevens zijn of worden verwerkt en wie inzicht heeft in deze gegevens. Wanneer u inzage in verwerkte persoonsgegevens ontvangt, kunt u ons altijd verzoeken om onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Als u bezwaren heeft tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, dan stoppen wij direct met het verwerken van deze gegevens tenzij er redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u schriftelijk richten aan secretariaat @ advocatenkantoorbolton. nl U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Ons kantoor neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Versturen en verstrekken persoonsgegevens | derden Wij verstrekken persoonsgegevens van u aan derde organisaties voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van [naam advocatenkantoor], zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Het gaat dan om ; dit noodzakelijk is voor het voeren van uw zaak zoals het opstarten en voeren van procedures of het geven van uw adresgegevens aan de postbezorger/koerier om documenten bij u te bezorgen het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving verzoeken van overheidsinstanties of wettelijke procedures een wettelijke verplichting dit van ons vereist Advocatenkantoor Bolton maakt afspraken met de derden / ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd. Ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. We verstrekken aan onze partners uw persoonsgegeven indien het nodig is dat deze verwerkt worden. Dit gebeurt alleen op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onze partners zijn onze IT-leveranciers Urios en Acumulus, de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Bolton en het door de Rechtspraak beheerde systeem rechtspraak.nl Wissen persoonsgegevens Persoonsgegevens worden uit ons systeem in één of meer van de volgende gevallen gewist: de persoonsgegevens zijn niet meer nodig in uw zaak en wij hoeven wettelijk deze gegevens niet meer te bewaren; u maakt gemotiveerd bezwaar waarbij geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet in behandeling te nemen; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt; wij moeten uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen wissen. Sollicitatieprocedure Advocatenkantoor Bolton verzamelt en verwerkt relevante gegevens van sollicitanten die aan ons verstrekt zijn door middel van e- mail, post, telefoongesprekken en/of persoonlijk contact. Deze gegevens zullen uiterlijk twee maanden na afloop van de procedure verwijderd worden, tenzij u toestemming geeft om persoonsgegevens langer op te slaan in onze administratie, zodat wij in de toekomst eventueel weer met u in contact kunnen komen. Uitoefenen van uw rechten Wilt u gebruik maken van één of meer bovengenoemde rechten, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken afhandelen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben. Wijziging Privacy-verklaring Advocatenkantoor Bolton heeft het recht de inhoud van dit privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Deze privacy-verklaring is laatstelijk op 1 maart 2022 gewijzigd.
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU. De AVG staat internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens van u gebruikt worden en voor welke doeleinden. Advocatenkantoor Bolton is hiermee volgens de AVG "verwerkingsverantwoordelijke”.

Vragen?

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot het secretariaat: secretariaat @ advocatenkantoorbolton.nl of Tel: 045 - 888 74 64

Uw privacy rechten:

Advocatenkantoor Bolton respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens worden verwerkt. Advocatenkantoor Bolton verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: wettelijke verplichting uitvoering van een overeenkomst verkregen toestemming van betrokkene(n) gerechtvaardigd belang Advocatenkantoor Bolton verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Het gaat dan om: het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst het voeren van (gerechtelijke) procedures innen van declaraties advisering, bemiddeling en verwijzing voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen Persoonsgegevens | Wwft Om onze diensten goed te kunnen verlenen hebben wij persoonlijke gegevens als naam en contactgegevens ( kortweg NAW) van u nodig. Wij zijn wettelijk verplicht ( WWFT ) u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs en daarvan een kopie in het dossier te bewaren. Het gaat dan om deze specifieke persoonsgegevens: Volledige naam tezamen met de ID/paspoort/rijbewijs waaronder BSN, nationaliteit, identificatiesoort met de ID- nummers, geldigheid en plaats van uitgifte van het identiteitsdocument; Volledige adresgegevens / volledige postadresgegevens; Geboortedatum en geboorteplaats; Bovengenoemde gegevens van de partner, kinderen, ouders en eventuele derden; De leefsituatie; Zaaksinhoudelijke gegevens inclusief gegevens over het werk (plaats) en andere persoonlijke gegevens welke de advocaat nodig acht voor het juist behandelen van de zaak. Internet | beveiliging persoonsgegevens Advocatenkantoor Bolton is op internet actief via deze website en LinkedIn. Onze website maakt geen gebruik van cookies. Wanneer u functies op een van onze media gebruikt kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens. Advocatenkantoor Bolton hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal de derde partij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Overdracht digitale gegevens Wanneer u ons digitaal gegevens verstrekt, heeft u het recht om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ook vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen. Bijvoorbeeld bij overdracht van een dossier. Bewaren persoonsgegevens | bewaartermijn Advocatenkantoor Bolton bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Dossiers worden na sluiting van een zaak gearchiveerd en gedurende een periode van vijf jaar bewaard. Digitale gegevens worden 7 jaar bewaard. Inzage, wijzigen, aanvullen of overdragen van persoonsgegevens Op verzoek kunnen wij u schriftelijk toelichten welke persoonsgegevens van u verwerkt zijn of een kopie van deze gegevens aan u verstrekken. Verder kunt u bij ons informeren voor welke doelen uw gegevens zijn of worden verwerkt en wie inzicht heeft in deze gegevens. Wanneer u inzage in verwerkte persoonsgegevens ontvangt, kunt u ons altijd verzoeken om onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Als u bezwaren heeft tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, dan stoppen wij direct met het verwerken van deze gegevens tenzij er redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u schriftelijk richten aan secretariaat @ advocatenkantoorbolton. nl U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Ons kantoor neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Versturen en verstrekken persoonsgegevens | derden Wij verstrekken persoonsgegevens van u aan derde organisaties voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van [naam advocatenkantoor], zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Het gaat dan om ; dit noodzakelijk is voor het voeren van uw zaak zoals het opstarten en voeren van procedures of het geven van uw adresgegevens aan de postbezorger/koerier om documenten bij u te bezorgen het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving verzoeken van overheidsinstanties of wettelijke procedures een wettelijke verplichting dit van ons vereist Advocatenkantoor Bolton maakt afspraken met de derden / ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd. Ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. We verstrekken aan onze partners uw persoonsgegeven indien het nodig is dat deze verwerkt worden. Dit gebeurt alleen op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onze partners zijn onze IT-leveranciers Urios en Acumulus, de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Bolton en het door de Rechtspraak beheerde systeem rechtspraak.nl Wissen persoonsgegevens Persoonsgegevens worden uit ons systeem in één of meer van de volgende gevallen gewist: de persoonsgegevens zijn niet meer nodig in uw zaak en wij hoeven wettelijk deze gegevens niet meer te bewaren; u maakt gemotiveerd bezwaar waarbij geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet in behandeling te nemen; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt; wij moeten uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen wissen. Sollicitatieprocedure Advocatenkantoor Bolton verzamelt en verwerkt relevante gegevens van sollicitanten die aan ons verstrekt zijn door middel van e-mail, post, telefoongesprekken en/of persoonlijk contact. Deze gegevens zullen uiterlijk twee maanden na afloop van de procedure verwijderd worden, tenzij u toestemming geeft om persoonsgegevens langer op te slaan in onze administratie, zodat wij in de toekomst eventueel weer met u in contact kunnen komen. Uitoefenen van uw rechten Wilt u gebruik maken van één of meer bovengenoemde rechten, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken afhandelen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben. Wijziging Privacy-verklaring Advocatenkantoor Bolton heeft het recht de inhoud van dit privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Deze privacy-verklaring is laatstelijk op 1 maart 2022 gewijzigd.
Privacy verklaring