Advocatenkantoor Bolton
 |  Advocatenkantoor Bolton 2018  | Rennemigstraat 17 A |  | 6413BR | Heerlen 

-

- Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Bolton 

-

Deze   algemene  voorwaarden   zijn   in   alle   gevallen  van toepassing,  ook  indien  geen  intakeformulier  is  gebruikt,  of  dit  niet  is  ondertekend.  Met  de  opdrachtbevestiging  (e-mail of brief) krijgt u steeds de Algemene Voorwaarden toegezonden.

-

Eigen bijdrage/uurtarief Indien  mr.  Bolton  een  zaak  voor  u  behandelt,  zal  altijd  worden  bezien,  of  u  in  aanmerking  komt  voor  een toevoeging  (gesubsidieerde  rechtsbijstand).  In  dat  geval  neemt  de  overheid  de  advocaatkosten voor  haar  rekening, en  hoeft  u  alleen  een  eigen  bijdrage  te  betalen  (maximaal  €  823  of  €  849  bij  familierechtzaken).  Kijk  voor  nadere informatie    op    rvr.org    (website    Raad    voor    Rechtsbijstand)    of    rechtsbijstand.nl    Een    toevoeging    is    een vangnetregeling  en  daarmee  aan  voorwaarden  verbonden;  er  wordt  gekeken  naar  uw  verzamelinkomen.  Een toevoeging  kan  na  afloop  van  de  zaak  worden  ingetrokken.  Dat  kan  als  de  rechtzaak  geld  heeft  opgebracht  of  de Raad  achteraf  van  oordeel  is  dat  toevoeging  onterecht  is  verleend,  bijvoorbeeld  bij  een  overwegend  zakelijk belang.  Onze  werkzaamheden  zullen  dan  aan  u  worden  doorberekend.  Hiermee  dient  u  rekening  te  houden  in uw afweging voor een rechtzaak te kiezen of niet. Komt  u  niet  in  aanmerking  voor  een  toevoeging,  dan  zal  er  een  uurtarief  worden  afgesproken.  Het  vaste  uurtarief bedraagt  €  165,-.  ex  BTW  /  €  199,65  incl.  BTW.  Het  tarief  kan  worden  verlaagd  of  verhoogd  afhankelijk  van  de zwaarte  van  de  zaak.  Het  financiële  belang  van  de  zaak,  de  spoedeisendheid  en  de  specialistische  kennis  van  de advocaat  kunnen  aanleiding  zijn  het  tarief  bij  te  stellen.  Vanzelfsprekend  is  ook  uw  eigen  financiële  positie  van belang:  het  uurtarief  wordt  aangepast  aan  uw  inkomen.  Ook  is  het  mogelijk,  een  vaste  prijs  voor  de  zaak  af  te spreken als de werkzaamheden voldoende vaststaan. Betaling in termijnen is altijd bespreekbaar. Andere kosten en BTW Naast  de  eigen  bijdrage  of  het  afgesproken  uurtarief  zullen  andere  kosten  zoals  griffierecht,  uittreksels,  kosten voor  het  inschakelen  van  een  deurwaarder  of  deskundige  e.d.,  aan  u  worden  doorberekend.  Bij  een  toevoeging  is het   inschakelen   van   de   deurwaarder   gratis,   maar   worden   kosten   voor   uittreksels   etc.   wel   doorberekend. Wijzigingen in het BTW-tarief worden direct doorberekend. De wijze van declareren - betaling uit ontvangen gelden Over  de  wijze  van  declareren  (wanneer  en  bij  welke  bedragen  worden  nota’s  verzonden)  kunnen  afspraken gemaakt  worden.   Indien   door   de   advocaat  van   de   afgesproken  wijze  van   declareren  wordt   afgeweken,   zijn niettemin  het  honorarium  en  alle  kosten  volledig  verschuldigd.  De  advocaat  zal  altijd  van  de  afgesproken  wijze van  declareren  afwijken,  indien  handhaving van  de  afgesproken wijze van  declareren  tot  een  nota  met  een  gering bedrag leidt, teneinde de administratiekosten voor het kantoor te beperken.Indien   na   afloop   van   een   procedure   geld   wordt   uitgekeerd   -   proceskostenvergoeding,   uw   vordering   of schadevergoeding  -  dan  wordt  dat  op  de  derdengeldrekening  van  kantoor  gestort.  Met  het  aanvaarden  van  de opdracht  (bevestiging  per  brief  of  e-mail)  gaat  u  akkoord  dat  declaraties  en  kosten  eerst  uit  het  gestorte  geld worden voldaan.  Na  deze  afrekening wordt  het  restbedrag  aan  u  uitgekeerd.  Een  andere  regeling  hiervoor  dient  u binnen 2 weken na de opdrachtbevestiging aan ons kenbaar te maken.BetalingstermijnenDeclaraties  dienen  binnen  14  dagen  te  zijn  voldaan.  Na  het  verstrijken  van  deze  termijn  is  er  sprake  van  verzuim en  kunnen  herinneringen  gestuurd  worden.  Terzake  van  herinneringen  kunnen  kosten  in  rekening  gebracht worden.  Indien  na  twee  herinneringen  niet  is  betaald,  kunnen  incasso  kosten  berekend  worden.  Bij  voorschot declaraties  blijven  de  reeds  gemaakte  kosten  van  herinneringen  ook  verschuldigd,  indien  de  declaratie  komt  te vervallen,  doordat  van  de  gedeclareerde  werkzaamheden  of  van  het  maken  van  de  gedeclareerde  kosten  wordt afgezien.   In   het   geval  van   een   betalingsregeling   kunnen   eveneens   administratie   kosten   in   rekening  worden gebracht. Voorzover  een  declaratie  betrekking  heeft  op  reeds  gemaakte  kosten,  is  de wettelijke  rente  ex  art.  6:  119A BW  verschuldigd  vanaf  het  moment  dat  de  betalingstermijn  van  14  dagen  is  verstreken  (ook  in  het  geval  van  een betalingsregeling),  zonder  dat  volledige  betaling  is  ontvangen.  De  advocaat  behoudt  zich  het  recht  voor  zijn werkzaamheden  op  te  schorten,  zolang  een  toereikend  voorschot  dan  wel  de  eigen  bijdrage  toevoeging  of  het griffierecht niet is betaald. Bewaartermijn dossiers Dossiers worden  na  het  einde van  de  behandeling  maximaal  5  jaar  bewaard  in  het  archief. Voor  het  opvragen van een  dossier  uit  het  archief  kunnen  kosten  in  rekening  worden  gebracht.  Na  afloop  van  de  bewaartermijn  worden de dossiers op vertrouwelijke wijze vernietigd. Beperking aansprakelijkheid bedrijven en particulieren Voor  elke  zaak,  die  door  mr.  Bolton  in  behandeling wordt  genomen,  geldt  een  beperking van  de  aansprakelijkheid tot  het  bedrag  dat  in  het  betreffende  geval  onder  de  betreffende  beroepsaansprakelijkheidsverzekering  van  de betreffende   advocaat   wordt   uitbetaald,   vermeerderd   met   het   toepasselijke   eigen   risico.   Er   wordt   geen aansprakelijkheid  aanvaard voor vorderingen,  die  niet  binnen  366  dagen worden  ingediend,  nadat  de  advocaat  de behandeling van de zaak heeft beëindigd, tenzij die vordering onder de dekking van de verzekering valt. Kwaliteitsbewaking en klachtregeling De  Nederlandse  Orde  van  Advocaten  stelt  normen  teneinde  de  kwaliteit  van  de  dienstverlening  te  waarborgen. Alle   advocaten   moeten   aan   deze   normen   voldoen.   Daarnaast   wordt   binnen   ons   kantoor   het   nodige   aan kwaliteitsbevordering  gedaan.  Indien  u  toch  een  klacht  heeft,  dan  horen  wij  dit  graag  van  u.  Daarom  heeft  ons kantoor  naast  de  in  de  wet  geregelde  klachtmogelijkheden  een  interne  klachtregeling.  Bespreekt  u  uw  klacht  zo mogelijk  eerst  met  de  advocaat  of  medewerker  die  uw  zaak  behandelt.  U  kunt  hiervoor  het  beste  eerst  een  brief of  e-mail  sturen  met  de  omschrijving  van  uw  klacht.  Daarna  zal  er  contact  met  u  opgenomen  worden  om  de klacht  te  bespreken. Wilt  u  dit  liever  niet,  of  is  het  resultaat  hiervan  voor  u  niet  voldoende  bevredigend,  dan  kunt u gebruik maken van de interne klachtregeling van kantoor. Geschillenregeling via de Geschillencommissie Advocatuur Ons    kantoor    is    aangesloten    bij    de    Geschillencommissie    Advocatuur.    In    geval    van    een    geschil    is    de Geschillencommissie  Advocatuur   bevoegd   tot   kennisneming  van   het   geschil   overeenkomstig   het   Reglement Geschillencommissie   Advocatuur.   Voordat   een   geschil   aanhangig   gemaakt   kan   worden,   dient   eerst   gebruik gemaakt  te worden van  de  klachtenregeling van  ons  kantoor.  Indien  er  een  geschil  is  over  een  declaratie,  of  indien u  een  declaratie  niet  betaalt,  kan  het  kantoor  of  de  advocaat  het  door  u  verschuldigde  bedrag  vast  laten  stellen door de Geschillencommissie Advocatuur. Voor wie is de klachtregeling bestemd? De  klachtregeling  is  bestemd  voor  alle  cliënten  en  voormalige  cliënten  van  ons  kantoor,  die  niet  tevreden  zijn over  de  wijze  van  dienstverlening  door  een  advocaat  of  medewerker  van  het  kantoor  of  de  hoogte  van  de declaratie. Hoe werkt de kantoorklachtenregeling?U  kunt  uw  klacht  per  brief,  mail  of  fax  indienen. Vermeldt  daarbij  als  onderwerp  “klacht”  alsmede  de  naam van  de advocaat of medewerker tegen wie de klacht gericht is. U krijgt dan een ontvangstbevestiging.De klacht wordt behandeld door de externe klachtenfunctionaris, een advocaat die niet bij het kantoor werkt. U  en  de  advocaat/medewerker  zullen  daarna  worden  uitgenodigd  om  een  toelichting  op  klacht  te  geven.  Dat  kan mondeling  of  schriftelijk  gebeuren.  Bij  de  mondelinge  toelichting  mag  u  zich  door  een  door  u  aan  te  wijzen persoon laten bijstaan. Van een mondelinge toelichting kan worden afgezien, indien hiervoor redenen zijn. De   klachtenfunctionaris   zal   streven   om   binnen   1   maand   na   ontvangstbevestiging   zijn   -   schriftelijk   en   met redenen   omkleed   -   oordeel   te   geven   over   de   gegrondheid   van   de   klacht,   eventueel   met   aanbevelingen. Voornoemde   termijn   van   1   maand   kan   worden   verlengd   indien   zulks   noodzakelijk   is   voor   een   goede klachtafhandeling.  De  reden  van  deze  verlenging  zal  schriftelijk  aan  de  betrokkenen  worden  medegedeeld  met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Voor   het   in   behandeling   nemen  van   de   klacht   is   geen  vergoeding  verschuldigd   of  worden   (later)   kosten   in rekening gebracht. Intakeformulier / Opdrachtbevestiging In  veel   gevallen  werken  wij   met   een   intakeformulier.   Deze   algemene  voorwaarden   zijn   in   alle   gevallen  van toepassing,  ook  indien  geen  intakeformulier  is  gebruikt,  of  dit  niet  is  ondertekend.  Met  de  opdrachtbevestiging  (e-mail of brief) krijgt u steeds de Algemene Voorwaarden toegezonden.

-

-

-

-
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2018 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64 

-

- Algemene Voorwaarden

Advocatenkantoor Bolton 

-

Deze   algemene  voorwaarden   zijn   in   alle   gevallen  van toepassing,  ook  indien  geen  intakeformulier  is  gebruikt,  of  dit  niet  is  ondertekend.  Met  de  opdrachtbevestiging  (e-mail of brief) krijgt u steeds de Algemene Voorwaarden toegezonden.

-

Eigen bijdrage/uurtarief Indien  mr.  Bolton  een  zaak  voor  u  behandelt,  zal  altijd  worden  bezien,  of  u  in  aanmerking  komt  voor  een toevoeging  (gesubsidieerde  rechtsbijstand).  In  dat  geval  neemt  de  overheid  de  advocaatkosten voor  haar  rekening, en  hoeft  u  alleen  een  eigen  bijdrage  te  betalen  (maximaal  €  823  of  €  849  bij  familierechtzaken).  Kijk  voor  nadere informatie    op    rvr.org    (website    Raad    voor    Rechtsbijstand)    of    rechtsbijstand.nl    Een    toevoeging    is    een vangnetregeling  en  daarmee  aan  voorwaarden  verbonden;  er  wordt  gekeken  naar  uw  verzamelinkomen.  Een toevoeging  kan  na  afloop  van  de  zaak  worden  ingetrokken.  Dat  kan  als  de  rechtzaak  geld  heeft  opgebracht  of  de Raad  achteraf  van  oordeel  is  dat  toevoeging  onterecht  is  verleend,  bijvoorbeeld  bij  een  overwegend  zakelijk belang.  Onze  werkzaamheden  zullen  dan  aan  u  worden  doorberekend.  Hiermee  dient  u  rekening  te  houden  in uw afweging voor een rechtzaak te kiezen of niet. Komt  u  niet  in  aanmerking  voor  een  toevoeging,  dan  zal  er  een  uurtarief  worden  afgesproken.  Het  vaste  uurtarief bedraagt  €  165,-.  ex  BTW  /  €  199,65  incl.  BTW.  Het  tarief  kan  worden  verlaagd  of  verhoogd  afhankelijk  van  de zwaarte  van  de  zaak.  Het  financiële  belang  van  de  zaak,  de  spoedeisendheid  en  de  specialistische  kennis  van  de advocaat  kunnen  aanleiding  zijn  het  tarief  bij  te  stellen.  Vanzelfsprekend  is  ook  uw  eigen  financiële  positie  van belang:  het  uurtarief  wordt  aangepast  aan  uw  inkomen.  Ook  is  het  mogelijk,  een  vaste  prijs  voor  de  zaak  af  te spreken als de werkzaamheden voldoende vaststaan. Betaling in termijnen is altijd bespreekbaar. Andere kosten en BTW Naast  de  eigen  bijdrage  of  het  afgesproken  uurtarief  zullen  andere  kosten  zoals  griffierecht,  uittreksels,  kosten voor  het  inschakelen  van  een  deurwaarder  of  deskundige  e.d.,  aan  u  worden  doorberekend.  Bij  een  toevoeging  is het   inschakelen   van   de   deurwaarder   gratis,   maar   worden   kosten   voor   uittreksels   etc.   wel   doorberekend. Wijzigingen in het BTW-tarief worden direct doorberekend. De wijze van declareren - betaling uit ontvangen gelden Over  de  wijze  van  declareren  (wanneer  en  bij  welke  bedragen  worden  nota’s  verzonden)  kunnen  afspraken gemaakt  worden.   Indien   door   de   advocaat  van   de   afgesproken  wijze  van   declareren  wordt   afgeweken,   zijn niettemin  het  honorarium  en  alle  kosten  volledig  verschuldigd.  De  advocaat  zal  altijd  van  de  afgesproken  wijze van  declareren  afwijken,  indien  handhaving van  de  afgesproken wijze van  declareren  tot  een  nota  met  een  gering bedrag leidt, teneinde de administratiekosten voor het kantoor te beperken.Indien   na   afloop   van   een   procedure   geld   wordt   uitgekeerd   -   proceskostenvergoeding,   uw   vordering   of schadevergoeding  -  dan  wordt  dat  op  de  derdengeldrekening  van  kantoor  gestort.  Met  het  aanvaarden  van  de opdracht  (bevestiging  per  brief  of  e-mail)  gaat  u  akkoord  dat  declaraties  en  kosten  eerst  uit  het  gestorte  geld worden voldaan.  Na  deze  afrekening wordt  het  restbedrag  aan  u  uitgekeerd.  Een  andere  regeling  hiervoor  dient  u binnen 2 weken na de opdrachtbevestiging aan ons kenbaar te maken.BetalingstermijnenDeclaraties  dienen  binnen  14  dagen  te  zijn  voldaan.  Na  het  verstrijken  van  deze  termijn  is  er  sprake  van  verzuim en  kunnen  herinneringen  gestuurd  worden.  Terzake  van  herinneringen  kunnen  kosten  in  rekening  gebracht worden.  Indien  na  twee  herinneringen  niet  is  betaald,  kunnen  incasso  kosten  berekend  worden.  Bij  voorschot declaraties  blijven  de  reeds  gemaakte  kosten  van  herinneringen  ook  verschuldigd,  indien  de  declaratie  komt  te vervallen,  doordat  van  de  gedeclareerde  werkzaamheden  of  van  het  maken  van  de  gedeclareerde  kosten  wordt afgezien.   In   het   geval  van   een   betalingsregeling   kunnen   eveneens   administratie   kosten   in   rekening  worden gebracht. Voorzover  een  declaratie  betrekking  heeft  op  reeds  gemaakte  kosten,  is  de wettelijke  rente  ex  art.  6:  119A BW  verschuldigd  vanaf  het  moment  dat  de  betalingstermijn  van  14  dagen  is  verstreken  (ook  in  het  geval  van  een betalingsregeling),  zonder  dat  volledige  betaling  is  ontvangen.  De  advocaat  behoudt  zich  het  recht  voor  zijn werkzaamheden  op  te  schorten,  zolang  een  toereikend  voorschot  dan  wel  de  eigen  bijdrage  toevoeging  of  het griffierecht niet is betaald. Bewaartermijn dossiers Dossiers worden  na  het  einde van  de  behandeling  maximaal  5  jaar  bewaard  in  het  archief. Voor  het  opvragen van een  dossier  uit  het  archief  kunnen  kosten  in  rekening  worden  gebracht.  Na  afloop  van  de  bewaartermijn  worden de dossiers op vertrouwelijke wijze vernietigd. Beperking aansprakelijkheid bedrijven en particulieren Voor  elke  zaak,  die  door  mr.  Bolton  in  behandeling wordt  genomen,  geldt  een  beperking van  de  aansprakelijkheid tot  het  bedrag  dat  in  het  betreffende  geval  onder  de  betreffende  beroepsaansprakelijkheidsverzekering  van  de betreffende   advocaat   wordt   uitbetaald,   vermeerderd   met   het   toepasselijke   eigen   risico.   Er   wordt   geen aansprakelijkheid  aanvaard voor vorderingen,  die  niet  binnen  366  dagen worden  ingediend,  nadat  de  advocaat  de behandeling van de zaak heeft beëindigd, tenzij die vordering onder de dekking van de verzekering valt. Kwaliteitsbewaking en klachtregeling De  Nederlandse  Orde  van  Advocaten  stelt  normen  teneinde  de  kwaliteit  van  de  dienstverlening  te  waarborgen. Alle   advocaten   moeten   aan   deze   normen   voldoen.   Daarnaast   wordt   binnen   ons   kantoor   het   nodige   aan kwaliteitsbevordering  gedaan.  Indien  u  toch  een  klacht  heeft,  dan  horen  wij  dit  graag  van  u.  Daarom  heeft  ons kantoor  naast  de  in  de  wet  geregelde  klachtmogelijkheden  een  interne  klachtregeling.  Bespreekt  u  uw  klacht  zo mogelijk  eerst  met  de  advocaat  of  medewerker  die  uw  zaak  behandelt.  U  kunt  hiervoor  het  beste  eerst  een  brief of  e- mail  sturen  met  de  omschrijving  van  uw  klacht.  Daarna  zal  er  contact  met  u  opgenomen  worden  om  de klacht  te  bespreken. Wilt  u  dit  liever  niet,  of  is  het  resultaat  hiervan  voor  u  niet  voldoende  bevredigend,  dan  kunt u gebruik maken van de interne klachtregeling van kantoor. Geschillenregeling via de Geschillencommissie Advocatuur Ons    kantoor    is    aangesloten    bij    de    Geschillencommissie    Advocatuur.    In    geval    van    een    geschil    is    de Geschillencommissie  Advocatuur   bevoegd   tot   kennisneming  van   het   geschil   overeenkomstig   het   Reglement Geschillencommissie   Advocatuur.   Voordat   een   geschil   aanhangig   gemaakt   kan   worden,   dient   eerst   gebruik gemaakt  te worden van  de  klachtenregeling van  ons  kantoor.  Indien  er  een  geschil  is  over  een  declaratie,  of  indien u  een  declaratie  niet  betaalt,  kan  het  kantoor  of  de  advocaat  het  door  u  verschuldigde  bedrag  vast  laten  stellen door de Geschillencommissie Advocatuur. Voor wie is de klachtregeling bestemd? De  klachtregeling  is  bestemd  voor  alle  cliënten  en  voormalige  cliënten  van  ons  kantoor,  die  niet  tevreden  zijn over  de  wijze  van  dienstverlening  door  een  advocaat  of  medewerker  van  het  kantoor  of  de  hoogte  van  de declaratie. Hoe werkt de kantoorklachtenregeling?U  kunt  uw  klacht  per  brief,  mail  of  fax  indienen. Vermeldt  daarbij  als  onderwerp  “klacht”  alsmede  de  naam van  de advocaat of medewerker tegen wie de klacht gericht is. U krijgt dan een ontvangstbevestiging.De klacht wordt behandeld door de externe klachtenfunctionaris, een advocaat die niet bij het kantoor werkt. U  en  de  advocaat/medewerker  zullen  daarna  worden  uitgenodigd  om  een  toelichting  op  klacht  te  geven.  Dat  kan mondeling  of  schriftelijk  gebeuren.  Bij  de  mondelinge  toelichting  mag  u  zich  door  een  door  u  aan  te  wijzen persoon laten bijstaan. Van een mondelinge toelichting kan worden afgezien, indien hiervoor redenen zijn. De   klachtenfunctionaris   zal   streven   om   binnen   1   maand   na   ontvangstbevestiging   zijn   -   schriftelijk   en   met redenen   omkleed   -   oordeel   te   geven   over   de   gegrondheid   van   de   klacht,   eventueel   met   aanbevelingen. Voornoemde   termijn   van   1   maand   kan   worden   verlengd   indien   zulks   noodzakelijk   is   voor   een   goede klachtafhandeling.  De  reden  van  deze  verlenging  zal  schriftelijk  aan  de  betrokkenen  worden  medegedeeld  met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Voor   het   in   behandeling   nemen  van   de   klacht   is   geen  vergoeding  verschuldigd   of  worden   (later)   kosten   in rekening gebracht. Intakeformulier / Opdrachtbevestiging In  veel   gevallen  werken  wij   met   een   intakeformulier.   Deze   algemene  voorwaarden   zijn   in   alle   gevallen  van toepassing,  ook  indien  geen  intakeformulier  is  gebruikt,  of  dit  niet  is  ondertekend.  Met  de  opdrachtbevestiging  (e-mail of brief) krijgt u steeds de Algemene Voorwaarden toegezonden.

-

-

-

-